سقف های مجوف (شبکه ای)

سقف هاى بتن  به دلیل نیاز به كنترل تغییر شكل ها

و ترك ها به دهانه هاى كوچك محــدود مى شــوند.

اگــر بتوان مقطع ســقف هاى بتن

مســلح، به ویژه دال ها را به گونه ای بهبود بخشــید كه بتواند

علاوه بــر تأمین ضوابط كنترلــى، در دهانه هاى بزرگ نیز

مجاز به اســتفاده باشــد و نیز در مقایســه با دال هاى

مشــابه از وزن كمترى برخوردار باشــد، مى توان به شــیوه

جدیدى در روش اجراى دال هاى بتن مسلح دست یافت.

 

سقف هاى مجوف بتن مسلح، از دولایه بتن مسلح تشكیل

شــده که حد فاصل این دو لایــه با نوعى بلوك توخالى  از جنس پلى اتیلن پر شده است.

 

از آن جا كــه دربعضی از پروژه هــاى بزرگ، فاصله های فواصل زیاد ســتون ها و امكان تعبیه دهانه بزرگ به دلیل تأمیــن پاركینگ در ســاختمان را ایجاب مى كند، مى توان

سیستم ذکر شده  را به عنوان گزینه مناسبى براى اجرا در چنین پروژه هائى معرفى نمود.

و آنچه مورد اهمیت اســت :
امكان اجراى تأسیســات، نحوه دسترسى به آن ها و بهره گیرى از

فضــاى مجوف بلوك ها اســت كه با توجه به نیاز پــروژه و نظر

طراح در نظر گرفته و تامین می شود و نیزدر زمینه انرژى، حریق، آكوستیك و سازه در

مركز تحقیقات ساختمان و مسكن بررسى و حیطه الزامات آن مورد تأیید مى باشد.

سقف مجوف بتنی

اجرای سقف بتنی