میكروسیلیكا، نام دیگر بخار سیلیكا

ژل میکروسیلیکا اصلاح شده (میکروسیلیکا)  تولیدی فابیر یکی  از کلاسهای تولیدی ژل میکروسیلیکا می باشد که در بتن الیافی و بتن نفوذ ناپذیر استفاده میگردد.این  ژل میکروسیلیکا در ساخت بتن نفوذ ناپذیر و بتن ریزی های اینچنینی استفاده میگردد ژل میکروسیلیکا که باعث کاهش ترک ها و ارتقاء نسبی مقاومت های فشاری، کششی و خمشی در بتن میشود. ژل میکروسیلیکا بهترین  افزودنی بتن برای افزایش دوام، اسلامپ و مقاومت  تکنیکی و شیمیایی بتن میباشد.

لینگ منابع و خرید ژل میکروسیلیکا

http://www.fabirco.org/%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D9%88%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%84%DB%8C%DA%A9%D8%A7

http://www.fabirco.org/%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D9%88%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%84%DB%8C%DA%A9%D8%A7