کسب مقام چهارم مسابقات بتن کشور توسط واحد بین المللی جلفا