اسپیسر

اسپیسر های چرخی در ستون ها و دیوارهای بتنی مورد استفاده قرار می گیرد اسپیسر پلاستیکی موجب محافظت از میلگرد در برابر رطوبت و خوردگی محیط میشود. 

اسپیسر