تا چند سال بجای استفاده از اسپیسر بتن اسپیسر میلگرد و اسپیسر های از تکه های سنگ و مواردی ماننده این استفاده می شد . استفاده از اسپیسر بتن علاوه بر کاستن دقت انجام کار ، باعث هدر رفتن زمان ، هزینه و نیروی انسانی می شد . اسپیسرها  مهمترین ابزار برای تامین حداقل پوشش بتنی الزامی روی میلگردها هستند. یک اسپیسر بتن باید با شبکه های میلگرد هم خوانی داشته باشد و میلگردها را در طول عملیات بتن ریزی سازه مسلح در محل خود ثابت نگهدارد . این روزها اکثرا از اسپیسرهای پلاستیکی برای این کار استفاده میشود .اسپیسر پلاستیکی بتن در اندازه و اشکال و مقاومت های مختلف تولید می شوند.