فروش دستگاه صدور و چاپ آنی کارت شناسایی کارت بانک و صدور کارت های هوشمند.
دستگاه صدور کارت پرسنلی کارت اعتباری و کارت های هوشمند.
فروش ریبون دستگاه صدور کارت.
دستگاه صدور کارت