فوق روان کننده بتن

روانساز بتن  در انواع متفاوت برای مصارف مختلف. روان ساز بتن مناسب برای استفاده در پمپ بتن و فوق روان کننده بتن بر پایه نفتالین سولفونات. فوق روان کننده بتن به عنوان یک فوق روان کننده زودگیر و کاهش دهنده آب در بتن برای کسب روانی و مقاومت بالا مخصوصا مقاومت های اولیه بالا استفاده می شود.

این فوق روان کننده یا فوق روان ساز بتن بر پایه پلی کربوکسیلات روان کننده بتن مایع بر پایه پلی کربوکسیلات اصلاح شده می باشد که برای ساخت بتن های ویژه طراحی شده است.

روانساز بتن

کربوکسیلات

منبع